Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – połowa czerwca 2023

Rosyjskie i prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne oraz środowiska zaangażowane w szerzenie rosyjskiej propagandy, koncentrują się...

Polska – „państwo rasistowskie”. Rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski aparat dezinformacyjny wykorzystuje nadarzające się możliwości do wzmacniania działań uderzających w wizerunek RP....

“Russophobia” – one of the primary terms used by the Kremlin to “explain” reality to Russians

The Russian disinformation apparatus uses a variety of notoriously repetitive phrases in its messages,...

“Русофобия” – один из основных терминов, используемых Кремлем для “объяснения” россиянам реальности

Российский дезинформационный аппарат в своих посылах использует различные постоянно повторяющиеся фразы, несущие в себе...

Polska w bieżącym przekazie rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego – „kraj dywersantów i prowokatorów”

W związku z trwającą ukraińską ofensywą, rosyjski aparat dezinformacyjny chwilowo relatywnie ograniczył działania z...

“Restitution of the First Republic of Poland” – one of the threads of the disinformation narrative about “aggressive Poland”

Russian disinformation centres do not limit their activities in portraying Poland as an 'aggressive'...

“Реституция I Речи Посполитой ” – одна из нитей дезинформационного нарратива об “агрессивной Польше”

Российские дезинформационные центры не ограничивают деятельность в сфере превращения Польши в "агрессивное" государство и...

Antypolska dezinformacja w Gruzji (część 1)

Rosyjski rząd i inne podmioty kremlowskie od lat rozpowszechniają informacje, zgodnie z którymi Polska...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – pierwsza połowa czerwca 2023

Rosyjskie i prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne oddziałujące na Polaków kontynuują rozwój kierunków służących stymulowaniu nastrojów...