„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

SONY DSC

Pierwsza połowa kwietnia 2024 przejawiła się wyjątkową aktywizacją rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego z zakresu prowadzenia szerokiej kampanii mającej na celu deprecjonowanie obrazu NATO. Działania ta odnosiły się nie tylko w polskiej infosfery, lecz zaistniały również na innych kluczowych dla Fed. Rosyjskiej kierunkach zewnętrznych – m.in. w amerykańskiej, zachodnioeuropejskiej czy bałkańskiej infosferze. Kreowanie NATO m.in. na „prowokatora… Czytaj dalej „Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe, rosyjska agentura wpływu działająca w Polsce oraz środowiska trwale zaangażowane w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim, prowadzą obecnie działania o charakterze ofensywy dezinformacyjnej i propagandowej. W naszej infosferze dostrzegalna jest wzmożona aktywność z zakresu promowania narracji destabilizujących sytuację społeczno-polityczną oraz stymulujących sprzeciw wobec obecności Polski w NATO oraz Unii Europejskiej. W… Czytaj dalej Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Bieżące kluczowe kierunki działań Rosji z zakresu wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce i NATO

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal prowadzi wielowektorowe działania o charakterze wojny informacyjnej toczonej przeciwko Polsce oraz NATO. W ciągu ostatnich dni kluczowym kierunkiem budowy przekazów na tematy związane z Polską pozostawało komentowanie protestów rolniczych. Moskwa dokładała i nadal dokłada starań, aby przekonywać zarówno Rosjan, jak i Ukraińców oraz mieszkańców innych państw, iż Polska „zdradziła” Ukrainę „skazując… Czytaj dalej Bieżące kluczowe kierunki działań Rosji z zakresu wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce i NATO

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

W ostatnim czasie obserwowana jest wyjątkowa aktywizacja rosyjskiej agentury wpływu, prorosyjskich aktywistów oraz tzw. koniunkturalistów, którzy wykorzystując korzystną ze swojej perspektywy sytuację (blokadę granicy/protesty rolnicze) starają się wspierać realizację celów informacyjnych Moskwy oraz realizację swoich (partykularnych) interesów (de facto również wspierając działania strony rosyjskiej).   Aktywizacja ta przejawia się poprzez emisję komentarzy i popularyzację w… Czytaj dalej Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski i białoruski aparat dezinformacyjny kontynuuje działania z zakresu popularyzacji narracji kreujących Polskę na „zagrożenie dla pokoju w regionie” oraz czynnik „prowokujący III wojnę światową”. Dane działania odnoszą się do aktywności z zakresu budowy skrajnie negatywnego obrazu NATO, które ukazywane jest jako podmiot „przygotowujący się” do ataku na Rosję i Białoruś. Kluczowym elementem danej aktywności… Czytaj dalej „Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny zintensyfikował działania z zakresu kreowania Polski na państwo „zagrażające” Rosji oraz „prowokujące napięcia” w regionie. Poprzez aktywne komentowanie m.in. kwestii związanych z obecnością sił sojuszniczych na terytorium RP oraz rezonowanie doniesień o ruchu wojsk (bazując na dostępnych w sieci nagraniach ukazujących transport sprzętu wojskowego) zarówno Mińsk jak i Moskwa dąży do wzmocnienia… Czytaj dalej Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Rok 2023 – podsumowanie trendów dot. wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce

Pod względem wojny informacyjnej prowadzonej przez stronę rosyjską przeciwko Polsce rok 2023 można podsumować jako wyjątkowo trudny i generujący nowe zagrożenia na 2024.   1) Strona rosyjska udowodniła, iż skutecznie wykorzystuje wydarzenia i zjawiska, które korzystne są z perspektywy Moskwy. Wyjątkowo jaskrawym przykładem są aktywności na kierunku relacji polsko-ukraińskich (kwestia kryzysu zbożowego oraz protestu polskich… Czytaj dalej Rok 2023 – podsumowanie trendów dot. wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce

Działania z zakresu kontroli refleksyjnej

SONY DSC

Kontrola refleksyjna (zarządzanie refleksyjne) – to system naukowych podejść, zmierzających do osiągnięcia celów polegających na oddziaływaniu na różnych odbiorców docelowych w celu wywołania u nich pożądanej reakcji lub pożądanego zachowania.   Jedną z metod kontroli refleksyjnej jest rozpowszechnianie dezinformacji (lub mylnych informacji, które w istocie nie są jawnym kłamstwem, jednak wprowadzają odbiorców w błąd). W… Czytaj dalej Działania z zakresu kontroli refleksyjnej

Reflexive control operations

SONY DSC

Reflexive control (reflexive management) is a system of scientific approaches to achieve the goals of influencing various target audiences and elicit a desired response or desired behavior from them.   One of the reflexive control methods is the dissemination of disinformation (or misinformation that, in fact, is not a direct lie, but it disorients the… Czytaj dalej Reflexive control operations

Операции рефлексивного контроля

SONY DSC

Рефлексивный контроль (рефлексивный менеджмент) – это система подходов научного характера для достижения целей влияния на различные целевые аудитории, чтобы вызвать у них желаемую реакцию, или желаемое поведение.   Одним из методов рефлексивного контроля является распространение дезинформации (или мисинформации, которая, по сути, не является прямой ложью, однако дезориентирует целевую аудиторию). Для работы с этой проблемой было… Czytaj dalej Операции рефлексивного контроля