Prowokacja na polsko-białoruskiej granicy

Usnarz Górny (pow. sokólski), 18.08.2021. Stra¿ graniczna w pobli¿u miejscowoœci Usnarz Górny k. Krynek, 18 bm. W pasie granicznym pomiêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹ przebywa kilkudziesiêciu uchodŸców m.in. z Iraku. Grupa ok. 50 osób koczuje na tym terenie od niedzieli 15 bm. – nie s¹ wpuszczani do Polski ani z powrotem na Bia³oruœ. (ar/dw) PAP/Artur Reszko

Dzisiejsze doniesienia o białoruskiej prowokacji dotyczącej obecności uzbrojonych osób na terytorium Polski, połączone z intensyfikacją przekazów rosyjskiego i białoruskiego aparatu propagandowego o rzekomych „przygotowaniach Polski do ofensywy”, stanowią niepokojący sygnał. Warto z tej perspektywy popatrzeć na niedawne doniesienia o przerzucie jednostek Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej do Jelni (nad granicę z BY). O ile w kontekście… Czytaj dalej Prowokacja na polsko-białoruskiej granicy