Protest polskich przewoźników na granicy z Ukrainą w rosyjskim przekazie propagandowym

Protest polskich przewoźników stał się wydarzeniem centralnym w rosyjskim przekazie odnoszącym się do Polski. Rosjanie w sposób cykliczny publikują materiały odnoszące się do danego zjawiska tworząc odpowiednie ze swojej perspektywy komentarze wykorzystywane do realizacji celów informacyjnych. W emitowanych przez Moskwę materiałach uwaga koncentruje się na następujących wątkach narracyjnych/aspektach:

 

  • Kreowanie Ukrainy na państwo „pozbawione” wsparcia międzynarodowego,
  • kreowanie Ukrainy na państwo „zdradzone” przez sojuszników,
  • kreowanie Polski na państwo, które „ostatecznie zerwało” dobrosąsiedzkie relacje z Ukrainą,
  • kreowanie Polaków na „powszechnie sprzeciwiających się” polityce państwa polskiego dot. udzielania Kijowowi wsparcia.

 

 

Budując swoje przekazy strona rosyjska nie tylko dąży do wzmacniania narracji kreujących Ukrainę na państwo, które „wkrótce poniesie porażkę” na froncie (skapituluje w efekcie odcięcia od zachodniej pomocy), lecz stara się wykorzystać dogodny dla siebie trend do zakorzenienia w Polsce negatywnego obrazu Ukrainy przy równoległym wzbudzenia nastrojów antypolskich na Ukrainie (dekonstrukcja pozytywnego obrazu Polski). W efekcie aktywności polskojęzycznych źródeł rosyjskich oraz polskich źródeł wspierających Fed. Rosyjską dochodzi do emisji treści przejaskrawiających sytuację na granicy oraz ukazujących stronę ukraińską na „wrogą Polsce”. Równolegle Ukraińcy przekonywani są, iż Polacy „zdradzili” i obecnie dążą do „zniszczenia Ukrainy”. Mamy więc do czynienia z przejaskrawianiem sytuacji i zakorzenianiem fałszywych wniosków odnoszących się do realnie trwającego sporu.

 

 

Obecnie mamy więc do czynienia z aktywnością strony rosyjskiej z zakresu wykorzystania danych protestów do działań informacyjno-psychologicznych, które sprowadzają się do antagonizowania Polaków i Ukraińców (z jednej strony stymulowanie w Polakach niechęci względem Ukraińców, a z drugiej dekonstruowanie pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie). Innym aspektem protestów jest ich wymiar dotyczący negatywnych skutków generowanych dla ukraińskiej gospodarki oraz negatywnych skutków wynikających z zatrzymywania transportów towarów pierwszej potrzeby. Z tej perspektywy jak najdłuższe trwanie protestów jest korzystne z perspektywy Moskwy.

 

 

W obecnej sytuacji niepokoi budzi rozwój danego zjawiska z zakresu inicjatyw służących blokowaniu granicy ukraińsko-słowackiej. Abstrahując od postulatów polskich przewoźników, samo wydarzenie stanowi zjawisko pozytywne z perspektywy Moskwy, co wymaga podjęcia się odpowiednich starań zarówno przez stronę polską jak i ukraińską w celu rozwiązania kryzysu.

 

 

 

 

Autor: dr Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”