Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski

Yanqi Lake, Chiny, 15.05.2017. Prezydent Bia³orusi Alaksandr £ukaszenka podczas wspólnego zdjêcia przed rozpoczêciem drugiego dnia forum Pasa i Szlaku w kompleksie nad jeziorem Yanqi na pó³noc od Pekinu, nieopodal Wielkiego Muru, 15 bm. W obradach Forum Pasa i Szlaku bierze udzia³ 29 przywódców pañstw zainteresowanych rozwijaniem sieci po³¹czeñ z Pañstwem Œrodka, tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. (rp/nlat) PAP/Radek Pietruszka

Obserwując rozwój sytuacji wokół północnych i wschodnich granic Ukrainy należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które wpływają na stanowisko Białorusi w sprawie możliwego zaostrzenia się kryzysu rosyjsko-ukraińskiego:   brak uznania A. Łukaszenki przez środowisko międzynarodowe za prezydenta Białorusi, międzynarodowa izolacja reżimu A. Łukaszenki; klęska działań dotyczących kryzysu migracyjnego; błędne założenia (stereotypy) dotyczące perspektyw rozwoju i… Czytaj dalej Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski